ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (Smart Area)

*** เข้าสู่ระบบครั้งแรกด้วย เลขประจำตัวประชาชน เพื่อกำหนดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ในการเข้าสู่ระบบครั้งต่อไป
ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน :

ระบบรับส่งหนังสือราชการ
ระบบขออนุญาตไปราชการ
ระบบการลา
ระบบจองห้องประชุม
ระบบจองรถราชการ
สนับสนุนโปรแกรมโดย : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ดูแลระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3
http://www.chaiyaphum3.go.th