เข้าสู่ระบบ Smart Area CPM3

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Smart Area) v.03.67
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3